นิทรรศการ
ครบรอบ ๑๑๑ ปี
การบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งแรกในประวัติศาสตร์
และ
ครบรอบ ๗๗ ปี
การบันทึกเสียงเพลงชาติสยามครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เขตภาคเหนือครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เขตภาคกลางและเขตภาคตะวันออกครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เขตภาคใต้ครั้งที่ ๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
นำเสนอโดย: สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย (www.talkingmachine.org) และ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (www.thaiflag.org) และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (www.bangkokmuseum.org)
ขอขอบคุณ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กัญญา ศรีภุมมา
จัดทำเว๊บไซต์โดย: วรกุล งามสระคู