การเปลี่ยนแปลงการปกครองกับการถือกำเนิดของเพลงชาติสยาม (เพลงชาติไทย) ครั้งแรก

การถือกำเนิดเพลงชาติไทยมีขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ โดยมีหลักฐานยืนยันอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๖ หน้า ๕๐๓ (ย่อหน้าสุดท้ายของหน้า ... นายชุณห์) - หน้า ๕๐๕

เนื้อร้องเพลงชาติสยาม ฉบับแรก (ไม่ใช่ฉบับทางการ) ประพันธ์โดย ขุนวิจิตรมาตรา ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งมีการห้ามใช้เนื้อร้องนี้เป็นเพลงชาติสยาม เพราะมีคำว่า "ยึดอำนาจ" อยู่ในบทร้อง โดยปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๗๖ หน้า ๕๐๓ มีการระบุชัดเจนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการได้สั่งห้ามนักเรียนร้องเพลงชาติ เพราะมีคำว่า "ยึดอำนาจ" เห็นว่าเป็นคำแสลง ส่วนผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติสยาม คือพระเจนดุริยางค์ และทำนองเพลงชาติสยามนี้ก็ยังคงใช้ทำนองเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงทำนองเพลงชาติไทยทุกวันนี้

เนื้อร้องที่ขุนวิจิตรมาตราประพันธ์เริ่มแรกสุด (ไม่ถือเป็นเพลงชาติฉบับทางการ) ก่อนที่จะมีการแก้ไขเมื่อมีการประกวดเนื้อเพลงชาติฉบับราชการ ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ มีดังนี้:

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์บุราณลงมา
ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทย
บางสมัยสัตรูจู่มารบ
ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่
ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย
น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือกระดูกที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทิดชัยไชโย

ขอขอบคุณ อาจารย์อานันท์ นาคคง และคุณนวลอนงค์ นาคคง สำหรับการเอื้อเฟื้อร้องประสานเสียงเพลงชาติสยาม เนื้อร้องฉบับแรก (ฉบับที่ไม่เป็นทางการ) นี้

 
นำเสนอโดย: สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย (www.talkingmachine.org) และ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (www.thaiflag.org) และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (www.bangkokmuseum.org)
ขอขอบคุณ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กัญญา ศรีภุมมา
จัดทำเว๊บไซต์โดย: วรกุล งามสระคู