เพลงชาติไทยฉบับปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ใช้เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.๒๔๘๒ รัฐบาลในขณะนั้นมีมติให้เปลี่ยนชื่อประเทศจาก "ประเทศสยาม" เป็น "ประเทศไทย" ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงชาติกันใหม่ เพราะเนื้อร้องปี พ.ศ. ๒๔๗๗ มีชื่อประเทศสยามอยู่ในเนื้อร้อง ซึ่งช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดการทดลองแต่งเนื้อร้องใหม่ๆ โดยใช้ชื่อว่า "เพลงทำนองเพลงชาติ" ซึ่งมีการตีพิมพ์ลงในแบบเรียนเร็วใหม่เล่ม ๑ ตอนปลาย เป็นการประพันธ์เนื้อร้องโดยหลวงดรุณกิจวิฑูร ปี พ.ศ. ๒๔๘๑

 

เพลงทำนองเพลงชาติ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑

เหล่าเรานี้หรือคือเลือดไทยได้สืบมา
เลื่องลือชากล้าทุกสิ่งจริงทุกอย่าง
น้ำจิตต์พร้อมยอมพลีทุกที่ทุกทาง
ร่วมก่อร่างสร้างประเทศเขตต์ไทยมา
แม้ถึงถูกกระทำเขาย่ำยี
ก็ไม่มีอ่อนน้อมยอมเป็นข้า
ก่อกู้ความเป็นไทยไว้ได้ทุกครา
นี้น่าบูชาน่าดูดดื่มปลามปลื้มใจ
เหล่าเราทั้งหลายต้องระลึกนึกถึงคุณ
ของบรรพชนต้นสกุลคุณยิ่งใหญ่
ร่วมรักษารีบบำรุงผะดุงไทย
ให้ทันสมัยหมายพึ่งซึ่งตนเอง
มิยอมให้ใครกล้ามารานรุก
เตรียมพร้อมทุกๆ ทางอย่างครัดเคร่ง
หากใครขืนฝืนกระทำมิยำมิเกรง
ไทยยอมละเลงเลือดเนื้อไว้เพื่อไทย ชโย

 

แต่หลังจากนั้น รัฐบาลก็ได้ประกาศให้มีการประกวดเนื้อร้องอย่างเป็นทางการ โดยยังคงใช้ทำนองเดิมของพระเจนดุริยางค์ ทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวและส่งเนื้อร้องเพลงชาติใหม่เข้าประกวดกันอย่างมากมาย แต่ผลการประกวดปรากฏว่าผู้ชนะคือนายพันเอกหลวง สารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ส่งเนื้อร้องในนามของกองทัพบก ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้ใช้เนื้อร้องใหม่นี้เป็นเพลงชาติไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ และใช้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

เนื้อร้องฟังเพลงชาติไทยฉบับปี พ.ศ.๒๔๘๒ (ฉบับปัจจุบัน)

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย

 

 

วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทยอย่างเป็นทางการ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการจัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมการปลูกฝังความรักและจิตสำนึกความเป็นไทย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เห็นว่าภาพประกอบเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เผยแพร่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความหลากหลายไม่เป็นเอกภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำดีวีดีภาพประกอบเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งมีนายวิรัช อยู่ถาวร นักดนตรีและนักประพันธ์เพลง เป็นประธาน จัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เป็นแนวทางเดียวกัน โดยการจัดหาภาพประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสาระของเนื้อเพลง พล.ต.อ.โกวิทกล่าวว่า โดยทั้ง ๒ เพลงนี้ได้ใช้เนื้อร้องและทำนองเดิมทุกอย่าง และจัดทำจำนวน ๔ แบบรวมทั้งสิ้น ๒๐๐๐ ชุด คือ วีซีดีเพลงชาติไทย ๒ รูปแบบ แบบที่ ๑ ชื่อชุด ทุกเชื้อชาติร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ เป็นการเสนอแนวคิด ไม่ว่าจะเป็นคนภาคใด ศาสนาใด ทุกคนพร้อมร่วมใจเคารพธงชาติร่วมกันด้วยความสามัคคี แบบที่ ๒ ชื่อชุด ร่วมแรงร่วมใจเพื่อชาติไทยของเรา เป็นการเสนอแนวคิด คนไทยทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ร่วมแรงร่วมใจระบายสีธงชาติ ซึ่งแต่ละสีสื่อถึงความหมาย สีแดงคือชาติ สีขาวคือทุกศาสนาและสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ สำหรับวีซีดีเพลงสรรเสริญพระบารมี ๒ รูปแบบ แบบที่ ๑ นำเสนอแนวคิดสมุดบันทึกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างภาพที่งดงามสมพระเกียรติ และแบบที่ ๒ นำเสนอแนวคิด รูปที่คนไทยทุกคนต้องมีทุกบ้าน โดยนำเสนอว่าไม่ว่าที่ใด พระองค์ท่านทรงอยู่เคียงข้างและทำเพื่อพสกนิกรทุกคน ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

 

วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทย แบบที่ ๑ ชื่อ "ทุกเชื้อชาติร่วมใจ ยืนตรงเคารพธงชาติ" จัดทำโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเริ่มใช้เผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทย แบบที่ ๒ ชื่อ "ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อชาติไทยของเรา" จัดทำโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเริ่มใช้เผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

เพลงชาติไทย (ร้อง) จากการรวบรวมเพลงสำคัญของแผ่นดิน โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

เพลงชาติไทย (บรรเลง) จากการรวบรวมเพลงสำคัญของแผ่นดิน โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

วิธีและขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นเสาธงโดยนักเรียน นำเสนอภายในงานสัมมนาพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยวุฒิสภาร่วมกับกองทัพเรือและพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 

วิธีและขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการอัญเชิญธงชาติไทยลงจากเสาธงโดยนักการภารโรง นำเสนอภายในงานสัมมนาพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยวุฒิสภาร่วมกับกองทัพเรือและพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 

สอนวิธีการร้องเพลงชาติไทยอย่างถูกต้อง ทั้งการลงเสียง การเว้นวรรค และการหายใจระหว่างท่อนเพลง โดยอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร

 

เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ ททท. แท่งทั่วไทย ตอนเรื่่องราวความเป็นมาของการยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยทั้งเวลา ๘ นาฬิกา และ ๑๘ นาฬิกา

 

ทำไมยืนตรงเคารพธงชาติเวลา ๘ นาฬิกา? พบกับหลักฐานที่ระบุให้คนไทยทุกคนต้องยืนตรงเคารพธงชาติในเวลาแปดนาฬิกา และสิบแปดนาฬิกา พร้อมฟัง "เพลงแปดนาฬิกา" ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ร้องโดยคณะรำโทนพื้นบ้าน บ้านแหลมฟ้าผ่า จังหวัดลพบุรี

 

การมอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงชาติไทย ในโครงการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

 

หนังสือคู่มือ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" นี้จัดทำและจัดพิมพ์โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนฉบับ E-BOOK สามารถอ่านได้บน YOUTUBE โดยมีคุณภาพความชัดเจนแต่ละหน้าระดับ HD นั้น ร่วมเผยแพร่โดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (www.thaiflag.org) และพิพิธภัณฑ์ธงสยาม (www.siamflag.org) และหน้าเวปประวัติเพลงชาติไทย (www.t-h-a-i-l-a-n-d.org) ท่านสามารถกดปุ่มเพื่อดูแต่ละหน้าแบบเต็มจอได้ ในกรณีที่ต้องการอ่านทีละหน้า กรุณากดปุ่มหยุดชั่วขณะ (PAUSE) และในกรณีที่ท่านไม่ต้องการฟังเพลง กรุณากดปุ่มปิดเสียงที่ลำโพง (Mute) ส่วนไฟล์ PDF สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่ครับ: http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/ebook_pdf/E-book_ThaiFlag.pdf ขนาด 17 mb ครับ

 
นำเสนอโดย: สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย (www.talkingmachine.org) และ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (www.thaiflag.org) และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (www.bangkokmuseum.org)
ขอขอบคุณ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กัญญา ศรีภุมมา
จัดทำเว๊บไซต์โดย: วรกุล งามสระคู