แต่เนื่องด้วยมีคำว่า “ยึดอำนาจ” อยู่ในบทร้อง ทำให้กระทรวงธรรมการออกคำสั่งห้ามร้อง จึงมีคำสั่งจัดการประกวดเพลงชาติอย่างเป็นทางการขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ รัฐบาลโดยคณะกรรมการพิจารณาทำนองเพลงชาติได้ตัดสิน และคัดเลือกไว้มีทั้งแบบไทยและแบบสากล ซึ่งแบบไทยเป็นของจางวางทั่ว พาทยโศล จากเพลงชื่อ “ตระนิมิต” ส่วนเพลงสากลเป็นของพระเจนดุริยางค์ โดยคณะกรรมการตัดสินได้ตัดสินให้ใช้บทร้องของขุนวิจิตรมาตราแต่งไว้เดิมแต่ปรับคำให้เหมาะสมกับบทร้องเพิ่มของนายฉันท์ ขำวิไล เป็นบทร้องที่ชนะการประกวดดังนี้

 
นำเสนอโดย: สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย (www.talkingmachine.org) และ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (www.thaiflag.org) และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (www.bangkokmuseum.org)
ขอขอบคุณ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กัญญา ศรีภุมมา
จัดทำเว๊บไซต์โดย: วรกุล งามสระคู