เพลงชาติสยาม (เพลงชาติไทย) เนื้อร้องโดยขุนวิจิตรมาตรา เป็นเนื้อร้องที่ชนะการประกวดในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ และถือเป็นเนื้อร้องเพลงชาติฉบับทางการฉบับแรกของสยาม โดยมีการบันทึกเสียงลงจานเสียงของกรมโฆษณาการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รู้จักทำนองและเนื้อร้องของเพลงชาติ


ทำนองโดย: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)


เนื้อร้องโดย: ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

 

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา
รวมรักษาสามัคคีทวีไทย
บางสมัยศัตรูจู่โจมตี
ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย
น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย


 
นำเสนอโดย: สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย (www.talkingmachine.org) และ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (www.thaiflag.org) และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (www.bangkokmuseum.org)
ขอขอบคุณ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กัญญา ศรีภุมมา
จัดทำเว๊บไซต์โดย: วรกุล งามสระคู