เพลงสรรเสริญพระบารมี และข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่ระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาปี พ.ศ. ๒๔๗๘

 

ราชกิจจานุเบกษาปี พ.ศ. ๒๔๘๒

 

ราชกิจจานุเบกษาปี พ.ศ. ๒๔๘๓

 
นำเสนอโดย: สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย (www.talkingmachine.org) และ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (www.thaiflag.org) และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (www.bangkokmuseum.org)
ขอขอบคุณ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กัญญา ศรีภุมมา
จัดทำเว๊บไซต์โดย: วรกุล งามสระคู