คำนำ

โปรดทราบ
รูปภาพและเนื้อเรื่องที่ปรากฏอยู่ภายในเวปนี้
ผู้จัดทำอนุญาตให้นำไปใช้และเผยแพร่
เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อการกุศล หรือเพื่อความรู้เกี่ยวกับ ประวัติธงชาติไทย ได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ห้ามคัดลอกเนื้อเรื่อง และทำสำเนารูปภาพเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
หรือแสวงหาผลกำไรไม่ว่ารูปแบบใดโดยเด็ดขาด

พฤฒิพล ประชุมผล

กฎระเบียบต่างๆ
การลดธงครึ่งเสา
โทษ
การกระทำอันเป็น การเหยียดหยาม หรือไม่สมควรต่อธงชาติ
การแสดงธงชาติที่สินค้า
วิธีการใช้ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพ
การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ หรืออัฐิ
การใช้ธงชาติคลุมศพ
การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต
การประดับธงชาติคู่หรือ ร่วมกับธงของ ต่างประเทศ
การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับพระพุทธรูปหรือพระบรมรูป
การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น
การดูแลรักษา และ การพับธงชาติ
การทำความเคารพธงชาติ
วันพิธีสำคัญที่ต้องชักธง และประดับ ธงชาติ
วิธีการชักธงชาติ
การประดับธงชาติ และ กำหนดเวลาชักธงชาติ ขึ้น และ ลง
ขนาดเสาธงและผืนธงชาติ
ลักษณะธงชาติที่นำมาใช้
การแสดงธงชาติ
ขนาดและสีธงไตรรงค์ ธงชาติไทย
   
เว๊บไซต์เครือข่าย
 
วีดีโอ
ข่าวสารกิจกรรม
04-06-2556 , ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ผืนที่ชักขึ้นในวันประกาศชัยชนะของคนไทยในกีฬาโอลิมปิก ลอนดอน ๒๐๑๒....รายละเอียด
03-06-2556 , ข่าวช่อง 3 กับสกู๊ปพิเศษ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย....รายละเอียด
29-05-2556 , รายการ Talk about kids จัดกิจกรรมให้คุณแม่และลูกน้อยร่วมกันประดิษฐ์ธงชาติไทยในอดีต....รายละเอียด
26-05-2556 , Mr. Nozomi Kariyasu, President of JAVA (Japanese Vexillological Association) and Mr. Yasuke Katsurada, a member of JAVA (Japanese Vexillological Association) and Mr. Haruki Homma visited Thai national flag museum....รายละเอียด
24-05-2556 , น้องมั่น (ดช. ชยุต สิทธิกรวณิช) อายุ ๒ ขวบกว่าโชว์อัจฉริยะเล่าประวัติธงชาติไทย....รายละเอียด
15-05-2556 , รายการ M - channel แนะนำพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย....รายละเอียด
23-04-2556 , รายการ Follow Me ช่อง 5 แนะนำพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย....รายละเอียด
  ดูข่าวทั้งหมด
บทความ
ส.ค.ส. ที่มีรูปธงไตรรงค์ ธงชาติไทยที่เก่าแก่ที่สุด พิมพ์ ๒ ปีให้หลังจากการประกาศใช้ธงไตรรงค์
บัตรรูปยาซิแกแรตสำหรับสะสม พิมพ์โดยบริษัท ยาสูบบริติช-อเมริกัน จำกัด ชุดธงสำคัญของชาติสยามช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ จำนวนรวม ๖๐ ใบ
ปกสมุดจดช่วงสมัยรัชกาลที่ ๘ รูปธงไตรรงค์ประดับคู่กับช้างเผือกคู่
ใต้ร่มธงไทย ... ขอแสดงความนิยมชมเชยท่านเจ้าของร้านครับ
ตัวอย่างสัดส่วนแถบสีธงชาติไทยผิดบนบรรจุภัณฑ์
ตัวอย่างประดับธงชาติไทยผิด ในกรณีประดับต่ำกว่าธงอื่นๆ
ธงไตรรงค์ - แถบสีธงไตรรงค์ ที่ถือได้ว่าเป็นการประดับครั้งแรกๆ ในประวัติศาสตร์ คือการประดับในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑
ดูบทความทั้งหมด
 
ความหมายของธงชาติ

"ความหมายของธงชาติ"
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติของ ประเทศชาติต่างๆ ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งแต่ละประเทศ ธงชาติจะมีสีที่แตกต่างกัน ละคล้ายคลึงกันบ้าง (ตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน นิยามคำว่า ธงชาติ ไว้ว่า ธงชาติ น. ธงที่มีความหมายถึงประเทศและ ชาติใดชาติหนึ่ง)

"ความหมายของธงไตรรงค์"
ในพระราชนิพนธ์ "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์" ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า
สีแดง หมายถึง เลือดของเราที่สามารถยอมพลี เพื่อรักษาเอกราชของชาติ
สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ แห่งคำสอนตามหลัก พระพุทธศาสนา และการมีธรรมะประจำใจ คนไทย
สีน้ำเงิน หมายถึง สีทรงโปรดของพระองค์ท่าน หรือเป็นสีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ และยังเป็นสีประจำพระชนมวาร

"ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย"
เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือ ชาติไทย ที่บ่งบอก ถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความ เป็นไทยซึ่งมีความหมายแสดง ความเป็นเอกราช อธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธงชาติจึงมี ความศักดิ์สิทธิ์ต้อง ได้รับความเคารพอย่างสูงและยังมีความสำคัญ ทางจิตใจ ที่แสดงถึงความรักชาติ ความรู้สึกที่มีร่วมกัน ของคนในชาติ นอกจากนั้นยังเป็นเสมือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ไม่อาจลบหลู่ และสามารถเป็น เครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ ซึ่งความเป็นปึกแผ่น ของประเทศไทยให้ยั่งยืน ตลอดไปชั่วกาลนาน

วีดีโอ & แกลเลอรี่
 
             
  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : YOUTUBE : พฤฒิพล ประชุมผล , เฟสบุ๊ค : FACEBOOK : พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ : วรกุล งามสระคู | จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม : จันทกาญจน์ คล้อยสาย